Truskawka

truskawka
cała 15-25 mm
cała 25-35 mm
cała niekalibrowana
plastry kostka 10x10 mm